Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Rekrutacja

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Po napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent uzyskuje stopień magistra astronomii.

NOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ASTRONOMII
(obowiązujący dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2015 i później):

Od roku akademickiego 2015/2016 realizowany jest nowy, bardziej elastyczny plan studiów zawierający więcej przedmiotów do wyboru. Student w trakcie studiów II stopnia powinien uzyskać 105 punktów ECTS, żeby mógł przystąpić do egzaminu magisterskiego.

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 (plik PDF). Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW).

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016 obejmuje następujące przedmioty (także załączony jako plik PDF). Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW).

Przedmiot
(sylabus pod linkiem)
Zajęcia w semestrze Egzamin po semestrze Liczba godzin (wykład lub seminarium /ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium) Punkty ECTS
Budowa i ewolucja gwiazd 2 1 1 30 30 5
Fizyka Słońca 1 1 30 30 6
Astronomia galaktyczna 2 2 30 30 5
Astronomia pozagalaktyczna 4 4 30 30 5
Kosmologia 3 3 30 30 5
Astrofizyka wysokich energii 4 4 30 30 5
Praktyczna mechanika kwantowa
2 2 30 30 6
Wykład specjalistyczny 1 (DW)
1 1 30 - 3
Wykład specjalistyczny 2 (DW) 2 2 30 - 3
Wykład specjalistyczny 3 (DW) 3 3 30 - 3
Wykład specjalistyczny 4 (DW) 4 4 30 - 3
Metody redukcji i analizy danych astronomicznych (DW) 2 2 30 30 5
Mechanika nieba (DW) 3 3 30 30 5
Atmosfery gwiazdowe (DW) 3 3 30 30 5
Pulsacje gwiazdowe
3 3 30 30 5
Seminarium z astronomii 1 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Pracownia fotometrii CCD 1 ZAL NA OCENĘ
- 45 4
Pracownia spektroskopii 2 ZAL NA OCENĘ
- 45 4
Highlights of Modern Physics and Astronomy (sem.)
2 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Fizyka statystyczna (DW) 2 2 30 30 6
Elektrodynamika klasyczna (DW) 1 1 30 30 5
Pracownia IDL (DW) 1 ZAL NA OCENĘ
- 45 3
Pracownia magisterka 1 3 ZAL NA OCENĘ
- 150 5
Pracownia magisterska 2 4 ZAL NA OCENĘ
- 150 5
Seminarium magisterskie 1 3 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Seminarium magisterskie 2 4 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Język obcy 1 1 - 60 4
Przedmiot humanistyczny 3 EGZ/ZAL - 60 4
Wychowanie fizyczne 3 ZAL NA OCENĘ
- 30 1
EGZAMIN MAGISTERSKI:
Egzamin magisterski   4 - - 15
WYKŁADY SPECJALISTYCZNE (DO WYBORU):
Metody statystyczne w astronomii (DW)     30 - 5
Atmosfera Słońca (DW)     30 - 5
Gwiazdy podwójne (DW)     30 - 5
Koronalne wyrzuty materii (DW)     30 - 5
Słoneczna spektroskopia rentgenowska (DW)     30 - 5
Astrobiologia (DW)     30 - 5
Gromady kuliste (DW)     30 - 5
Rozbłyski słoneczne (DW)     30 - 5
Radioastronomia (DW)     30 - 5
Związki Ziemia-Słońce (DW)     30 - 5
Gwiazdy zmienne (DW)     30 - 5

Podczas studiów magisterskich studenta obowiązuje zaliczenie języka obcego (angielskiego) na poziomie B2+. Zajęcia te w wymiarze 60 godzin i 4 punkty ECTS trwają jeden semestr. Student musi zaliczyć dwa wykłady specjalistyczne.

Szczegółowy program studiów magisterskich:

dla osób rozpoczynających naukę w roku 2015: tutaj (plik PDF),
dla osób rozpoczynających naukę w roku 2014: tutaj (j/w).

 

ZASADY PRZYJĘĆ (REKRUTACJA 2018)

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z fizyki, matematyki i astronomii na poziomie licencjackich studiów astronomii. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia astronomii oraz absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia fizyki lub fizyki technicznej, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów.  

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z fizyki, matematyki i astronomii na poziomie studiów licencjackich astronomii. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. 

Szczegółowy zakres obowiązującej wiedzy określa lista zagadnień. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 10. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 6 punktów.