Wyprawa na całkowite zaćmienie Słońca 21.08.2017

Uzupełnienie: Informujemy, że wczorajsze obserwacje zaćmienia Słońca przebiegły bez żadnych zakłóceń. Planowany materiał obserwacyjny został pomyślnie zebrany. Po rocznych przygotowywaniach do zaćmienia teraz czekają nas miesiące cierpliwej i precyzyjnej analizy zebranego materiału.

Na dzisiejsze całkowite zaćmienie Słońca, którego pas przecina Stany Zjednoczone udała się ekspedycja z naszego Instytutu. Celem ekspedycji jest badanie fotometrycznych oscylacji korony słonecznej, którą na powierzchni Ziemi widać jedynie w warunkach zaćmienia całkowitego. Ekspedycja już czeka z rozstawionym sprzętem obserwacyjnym w Stanley, w stanie Idaho. Sprzęt będzie rejestrował obraz korony słonecznej z bardzo dużą częstością. Prognoza pogody dla tego miejsca jest bardzo dobra, niewielkie zachmurzenie i 28 stopni w ciągu dnia. Wszystkim badaczom i amatorom astronomii znajdujących się w pasie zaćmienia życzymy dziś czystego nieba!

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Klasycznej

Dziekan Wydziału Fizyki I Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Astrofizyki I Astronomii Klasycznej Instytutu Astronomicznego Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Termin zgłoszeń upływa 8 września 2017 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w Statucie UWr.

Wymagania:

1.       Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.

2.       Doświadczenie w pracy naukowej, związanej z  wyliczaniem modeli ewolucyjnych i pulsacyjnych gwiazd oraz konstruowaniem ich modeli asterosejsmicznych, udokumentowane publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi.

3.       Biegłość w programowaniu informatycznym, znajomość kodów numerycznych pozwalających modelować ewolucję i pulsację gwiazd; umiejętność analizy krzywych zmian blasku otrzymanych z danych naziemnych i satelitarnych.

4.       Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami.

5.       Doświadczenie w akademickiej działalności organizacyjnej.

6.       Doświadczenie w popularyzacji nauki.

7.       Znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i w piśmie.

Kandydaci/ Kandydatki  powinni  złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. Życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
  5. Wykaz publikacji naukowych.
  6. Wykaz wystąpień konferencyjnych.
  7. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
  8. Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego.
  9. Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.
  10. Inne dokumenty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych.

Wymagane dokumenty powinny zostać dostarczone do Sekretariatu Instytutu Astronomicznego (51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, w godz. 09:00 – 15:00).

Termin składania dokumentów – do dnia  8 września 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu –  do dnia 18 września 2017 r.
Zatrudnienie – od 1 października 2017 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).