Konkurs na 3 stypendia naukowe NCN dla studentów

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki dla studenta/ki (3 stanowiska)


Uaktualnienie (28.02.2023): Niżej ogłoszony konkurs został rozstrzygnięty. Do konkursu zgłosiło się 7 osób. Opierając się na przesłanych przez kandydatów dokumentach oraz rozmowach kwalifikacyjnych komisja stypendialna dokonała oceny zgodnie z trzema kryteriami wymienionymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN. Przyznane zgodnie ze wspomnianymi kryteriami punkty posłużyły do ustalenia listy rankingowej. Trzem osobom z największą liczbą punktów na tej liście komisja przyznała stypendia. Są to (w kolejności alfabetycznej): pan Kacper Kowalski, pan Piotr Łojko i pani Marta Święch. Zgodnie z §3 ust. 13 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN, od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.


Prof. dr hab. Andrzej Pigulski, kierownik projektu „Podwójność jako klucz do zrozumienia pochodzenia niebieskich gwiazd pulsujących o dużych amplitudach (BLAP-ów)” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), nr umowy UMO-2022/45/B/ST9/03862), ogłasza konkurs na trzy stypendia naukowe NCN dla studentów w w/w projekcie.

Nazwa stanowiska: stypendysta NCN

Liczba stanowisk: 3

Nazwa jednostki: Zakład Astrofizyki i Astronomii Klasycznej, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski

Miasto: Wrocław

Link do strony WWW jednostki: http://www.astro.uni.wroc.pl

Wymagania:

 • Status studenta studiów I lub II stopnia na kierunku astronomia.
 • Wysoka średnia ocen z dotychczas zaliczonych przedmiotów na studiach.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność programowania i wykonywania obliczeń w jednym z języków programowania (preferencyjnie w języku Python).
 • Motywacja do pracy naukowej.
 • Gotowość uczestniczenia w spotkaniach grantowych we Wrocławiu co 2-3 tygodnie.
 • Ewentualna znajomość kodu MESA, doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych czy w redukcji i kalibracji naziemnych danych fotometrycznych, może być atutem.

Opis zadań: Do zadań stypendystów należeć będzie uczestniczenie w pracach zespołu projektu, a w szczególności:

 • Selekcja kandydatów na BLAP-y w oparciu o dane Gaia DR3 przy użyciu wielowymiarowych kryteriów oraz na podstawie analizy fotometrii.
 • Planowanie, wykonywanie i redukcja obserwacji CCD w obserwatorium w Białkowie, analiza uzyskanej fotometrii.
 • Redukcja obserwacji fotometrycznych uzyskanych w innych niż Białków obserwatoriach, ich analiza.
 • Wyszukiwanie, analiza i interpretacja obserwacji fotometrycznych BLAP-ów i kandydatek na nie w danych pochodzących z naziemnych projektów fotometrycznych.
 • Pomoc w modelowaniu kanałów ewolucyjnych układów podwójnych, które mogą prowadzić do powstania BLAP-ów.
 • Pomoc w modelowaniu sejsmicznym BLAP-ów.
 • Przegląd literatury.
 • Pisanie fragmentów prac naukowych.
 • Uczestniczenie w zebraniach zespołu grantowego we Wrocławiu (co 2-3 tygodnie).
 • Prezentacja wyników na seminariach i konferencjach.

Typ konkursu NCN: OPUS 23 – ST9

Warunki zatrudnienia: 

Okres realizacji zadań: od 1.03.2023 do 20.01.2027 (46 i 2/3 miesiąca).

Umowa o stypendium w wysokości: 1200 zł miesięcznie (stypendium jest nieopodatkowane). Istnieje możliwość wcześniejszej rezygnacji ze stypendium po złożeniu stosownego oświadczenia.

Termin składania ofert: 22 lutego 2023 r., godz. 23:59 CET.

Forma składania ofert i sposób rekrutacji: Oferty (lista wymaganych dokumentów znajduje się niżej) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres kierownika projektu, prof. dra hab. Andrzeja Pigulskiego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wpływ każdego wniosku zostanie potwierdzony przez kierownika poprzez wysłanie zwrotnej informacji e-mailem.

W pierwszym etapie rekrutacji ocenione zostaną osiągnięcia kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. W drugim etapie komisja stypendialna zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną osoby, które spełnią wymienione wyżej wymagania. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.

Komisja stypendialna oceni dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, jego osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań́ w projekcie badawczym, w skali punktowej, w tym (i) dorobek naukowy kandydata (50% oceny), (ii) osiągnięcia (30% oceny) oraz (iii) kompetencje do realizacji określonych zadań (20% oceny). Szczegółowe kryteria oceny podane są w Regulaminie Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie listy rankingowej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24 lutego, w godz. 10:00 – 14:00 CET. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej dnia 27 lutego do godz. 10:00 CET poprzez rozesłanie informacji e-mailem wszystkim osobom uczestniczącym w konkursie oraz zamieszczenie tej informacji na stronie IA UWr.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający status studenta studiów I lub II stopnia.
 • CV (zawierające informacje o dorobku naukowym kandydata, w tym publikacjach w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (jeśli są), opis osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych, informacje o stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych, umiejętnościach przydatnych przy realizacji projektu.). CV powinno także zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie następującej deklaracji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883).”
 • Lista ocen z dotychczas zaliczonych przedmiotów na studiach astronomii.
 • List motywacyjny (maksymalnie 1 strona).
 • W przypadku studentów spoza UWr – wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi). 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 • Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji w konkursie na stypendium NCN. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.