lnstrukcja bezpieczeństwa (SARS-CoV-2)

Instrukcja bezpieczeństwa dla pracowników i studentów Wydziału Fizyki i Astronomii w budynkach dydaktycznych znajdujących się przy ul. Kopernika 11

link do pliku PDF

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zapewnienia bezpieczeństwa studentom i pracownikom zaleca się stosowanie do odwołania poniższych wytycznych:

1. Powierzchnie ogólnodostępne (hole, korytarze, toalety)

 • ·       po wejściu do budynków należy zdezynfekować ręce przy pomocy płynu do dezynfekcji  rąk  na bazie alkoholu. Dezynfekcję rąk powinna wykonać również każda osoba wychodząca z  budynku;
 • ·       osoby postronne (nie będące pracownikami WFA), jak i studenci mają obowiązek zakładania masek ochronnych (przed każdym wejściem do budynku).
 • ·        Na terenie budynków, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych. Jeżeli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi być zdjęta, to należy przestrzegać bezwzględnie 1,5 metrowego odstępu od innych osób;
 • ·       jeżeli na korytarzach znajdują się krzesła, należy tak z nich korzystać, aby zachować odległość pomiędzy siedzącymi wynoszącą minimum 1,5 metra;
 • ·       liczba osób przebywających w jednej łazience jest ograniczona do jednej osoby.

2. Sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe

 • ·       należy ograniczyć możliwości gromadzenia się podczas wchodzenia/wychodzenia do/z sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych - sale należy otwierać odpowiednio wcześniej.
  Do sal należy wchodzić pojedynczo, z zachowaniem minimum 1,5 metra odległości pomiędzy osobami wchodzącymi;
 • ·       należy przestrzegać maksymalnej, dopuszczalnej liczby osób przebywających w pomieszczeniu   wyszczególnionej w informacji wywieszonej na drzwiach wejściowych do sali;
 • ·       uczestniczący w zajęciach prowadzący i studenci mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek lub przyłbic. Mają również obowiązek przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki jednorazowe;
 • ·       należy zajmować krzesła tak, aby odległość między osobami siedzącymi  wynosiła minimum 1,5 metra;
 • ·       sale powinny być regularnie wietrzone - po wyjściu każdej grupy oraz nie rzadziej,
  niż co godzinę w trakcie zająć. Pomiędzy zajęciami powinna obowiązywać odpowiednia
  dla bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia przerwa;
 • ·       miejsca siedzące, powierzchnie dotykowe należy dezynfekować po zajęciach każdej grupy.

3. Ograniczenie liczby osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych

 • W zależności od możliwości technicznych i lokalowych należy przestrzegać poniższych procedur:
 • ·       podzielić grupy na mniejsze, w celu zapewnienia 1,5 metra odległości między stanowiskami dydaktycznymi;
 • ·       na zajęciach stacjonarnych w danym pomieszczeniu może przebywać maksymalna liczba osób wskazana na informacji umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali;
 • ·       uczestniczący w zajęciach muszą posiadać własne materiały piśmiennicze.

4. W kontaktach pomiędzy pracownikami i studentami  WFA, należy pamiętać, aby:

 • ·       w kontakcie z inną osobą zachować bezpieczną odległość, za którą uważa się 1,5 m pod warunkiem, że osoba nie kicha i nie kaszle.
 • ·       jeśli osoba przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, kicha, kaszle, ma trudności w oddychaniu zaleca się:

- niezwłocznie odsunąć ją od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu (izolatorium-pomieszczenie w budynku C);

- poinstruować ją, aby kichała i kaszlała w zgięcie łokciowe lub chusteczkę higieniczną, którą powinien od razu wyrzucić do pojemnika na odpady wyłożonego workiem; kosz na odpady umieścić w najbliższej okolicy osoby chorej;

- jeśli chory nie dysponuje chusteczkami – zapewnić mu chusteczki lub ręczniki jednorazowe;

 • ·       w przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego uczestnik zajęć powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z porady medycznej;
 • ·       w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia, należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną

Pełniący obowiązki Dziekana

Prof. dr hab. Michał Tomczak