Studia III stopnia (doktoranckie)

STUDIA DOKTORANCKIE ASTRONOMII

Wydział Fizyki i Astronomii

Forma studiów: stacjonarna
Język studiów: polski
Limit miejsc: 10 miejsc (w tym: 5 ze stypendium doktoranckim)

 

Studia Doktoranckie Astronomii (SDA), działające przy Wydziale Fizyki i Astronomii UWr, uruchomione zostały w 1996 roku. Do tej pory studia doktoranckie (III stopnia) ukończyły 23 osoby:

 • 2000: Grzegorz Michalak
 • 2001: Grzegorz Kopacki, Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz
 • 2002: Robert Falewicz, Grzegorz Połubek, Arkadiusz Berlicki
 • 2003: Joanna Molenda-Żakowicz
 • 2004: Sylwester Kołomański, Ewa Niemczura, Zbigniew Kołaczkowski
 • 2005: Tomasz Mrozek
 • 2006: Gabriela Michalska, Iwona Kruk, Krzysztof Radziszewski
 • 2007: Urszula Bąk-Stęślicka
 • 2009: Marek Stęślicki
 • 2010: Artur Narwid
 • 2012: Przemysław Walczak
 • 2013: Maciej Zapiór
 • 2014: Michał Kamionka
 • 2016: Wojciech Szewczuk, Dawid Moździerski
 • 2017: Jakub Ostrowski
 • 2020: Katarzyna Mikuła

Obecnie na SDA studiuje 8 doktorantów. Studia obejmują dyscyplinę naukową astronomia w zakresie specjalności: heliofizyka i astrofizyka.

 

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie przez obywateli polskich:

 1. kwestionariusz osobowy kandydata wydrukowany z systemu IRKa i podpisany przez kandydata;
 2. jedna fotografia kandydata zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 3. poświadczona przez uczelnię kserokopia dowodu osobistego kandydata;
 4. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej przez kandydata;
 5. opinia o przydatności kandydata do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się tej funkcji;
 6. egzemplarz pracy magisterskiej do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu.

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się obcokrajowców o przyjęcie na studia doktoranckie:

 1. curriculum vitae kandydata;
 2. kwestionariusz osobowy kandydata wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata;
 3. jedna fotografia kandydata zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 4. poświadczona przez uczelnię kserokopia strony paszportu kandydata ze zdjęciem;
 5. dyplom ukończenia przez kandydata studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia przez kandydata studiów za granicą (oryginał wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego) uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uprawniającym do podjęcia studiów doktoranckich w Polsce;
 6. opinia o przydatności kandydata do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się tej funkcji;
 7. zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez kandydata rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim (wykaz wyznaczonych jednostek znajduje się w odrębnych przepisach) lub certyfikat znajomości przez kandydata języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 8. w przypadku braku wyżej wymienionego zaświadczenia lub certyfikatu wymagane jest potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną, że stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwala na podjęcie przez niego studiów w języku polskim;
 9. dokument potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego przez kandydata;
 10. egzemplarz pracy magisterskiej kandydata do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu;
 11. kopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego kandydata do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim lub wystawione w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata;
 13. polisa ubezpieczeniowa kandydata na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego kandydata lub pisemne zobowiązanie kandydata przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ po rozpoczęciu kształcenia.

 

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2018/19:

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
 2. zdała egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie z zakresu astrofizyki lub fizyki Słońca;
 3. uzyskała zgodę pracownika Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na opiekę naukową w czasie studiów doktoranckich;
 4. złożyła wszystkie wymagane dokumenty.

Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy Instytutu Astronomicznego posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz aktualny dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat.

Przyjęcie na studia następuje w drodze konkursu według listy rankingowej sporządzonej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów podczas egzaminu wstępnego. W trakcie egzaminu kandydat dostaje do omówienia 3 zagadnienia z zakresu tematycznego umieszczonego poniżej (z astrofizyki lub fizyki Słońca). Za każde z omawianych zagadnień, kandydat jest oceniany w skali od 0 do 10 punktów.

Listę rankingową sporządza się według sumy punktów uzyskanych na egzaminie, przy czym wyniki egzaminu określa się wg następującej skali:

25-30 punktów - wynik bardzo dobry,
20-24 punktów - wynik dobry,
15-19 punktów - wynik dostateczny.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów (w tym cudzoziemców) ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje komisja rekrutacyjna. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich decyzję taką podejmuje rektor.

 

Dodatkowe informacje i terminy:

Kierownik Studium Doktoranckiego: prof. Paweł Rudawy, tel. 71 3378070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin rejestracji elektronicznej w systemie IRK: Od 5 maja 2018 r. godz.12.00 – do 14 września 2018 r. godz. 15.00

Termin składania dokumentów: Od 5 maja 2018 r. 10:00 do 14 września 2018 r. do godziny 15:00

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Astronomicznego UWr., ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław lub Biblioteka Instytutów Fizyki UWr. pl. M.Borna 9, 50-204 Wrocław.

Miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: Instytut Astronomiczny UWr., ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 17 września 2018 r. o godz. 10

Termin i miejsce ogłoszenia wyników egzaminu kwalifikacyjnego: 17 września 2018 r., niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, Instytut Astronomiczny UWr., ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

 

Zakres tematyczny egzaminu wstępnego:

Astrofizyka:

 • Ruchy własne gwiazd. Astrometria.
 • Instrumenty astronomiczne: konstrukcje teleskopów optycznych, wady optyczne teleskopów.
 • Fotometria gwiazd, systemy fotometryczne, ekstynkcja atmosferyczna i międzygwiazdowa.
 • Klasyfikacja widmowa gwiazd, spektroskopia i spektrografy.
 • Atmosfery gwiazd, budowanie modeli atmosfer.
 • Wyznaczanie parametrów globalnych gwiazd (masy, promienie, temperatury efektywne i in.).
 • Metody wyznaczania odległości do obiektów astronomicznych.
 • Wykres Hertzsprunga-Russella jako podstawowy sposób porównywania własności fizycznych gwiazd.
 • Równania budowy wewnętrznej gwiazd, ewolucja gwiazd.
 • Mechanizmy transportu energii w gwiazdach.
 • Reakcje jądrowe we wnętrzach gwiazd: produkcji energii i ewolucja składu chemicznego materii.
 • Ewolucja gwiazd, najważniejsze fazy i skale czasowe.
 • Wykresy H-R dla gromad i innych systemów gwiazdowych.
 • Rotacja gwiazd.
 • Ostatnie etapy ewolucji gwiazd, gwiazdy zwarte, wybuchy supernowych.
 • Pulsacje gwiazdowe, mechanizmy, własności, zastosowania.
 • Układy podwójne gwiazd, znaczenie i ewolucja.
 • Układy planetarne, własności, metody detekcji.
 • Układ Słoneczny, budowa, własności, zjawiska w nim zachodzące.
 • Akrecja: obiekty, mechanizmy.
 • Supermasywne czarne dziury.
 • Budowa i własności Galaktyki Drogi Mlecznej i innych galaktyk.
 • Wielkoskalowa struktura Wszechświata.
 • Soczewkowanie i mikrosoczewkowanie grawitacyjne, własności i zastosowania.
 • Najważniejsze obserwacje kosmologiczne, wyznaczanie parametrów kosmologicznych.
 • Ciemna materia i ciemna energia.
 • Modele kosmologiczne, inflacja, testowanie modeli.
 • Pierwotna nukleosynteza.

Fizyka Słońca:

 • Czynniki decydujące o poziomie aktywności magnetycznej gwiazd.
 • Przejawy aktywności magnetycznej Słońca i gwiazd.
 • Rodzaje gwiazd wykazujących aktywność typu magnetycznego.
 • Widmo Słońca.
 • Podstawy magnetohydrodynamiki.
 • Teoria generacji pól magnetycznych na Słońcu (teoria dynamo).
 • Przełączanie linii pola magnetycznego w warstwie prądowej.
 • Metody pomiaru oraz modelowania pól magnetycznych na Słońcu
 • Budowa Słońca.
 • Rotacja Słońca.
 • Fotosfera Słońca.
 • Plamy słoneczne: własności, zmienność, cykliczności występowania.
 • Chromosfera Słońca.
 • Obszary aktywne na Słońcu
 • Korona słoneczna.
 • Emisja radiowa Słońca i wybuchy radiowe.
 • Wiatr słoneczny.
 • Przyspieszanie cząstek na Słońcu i ich propagacja.
 • Protuberancje słoneczne.
 • Rozbłyski słoneczne i gwiazdowe.
 • Koronalne wyrzuty materii (CMEs).
 • Diagnostyka plazmy koronalnej.
 • Detekcja i obrazowanie słonecznego promieniowania rentgenowskiego.
 • Instrumenty do obserwacji Słońca w różnych przedziałach długości fal.
 • Oddziaływanie Słońca na Ziemię.

Przebieg studiów

 

Studia doktoranckie trwają cztery lata, w szczególnych przypadkach mogą być przedłużone. Warunki przedłużenia studiów znajdują się w Regulaminie studiów doktoranckich UWr. W trakcie trwania studiów doktoranci zaliczają prowadzone dla nich kursy, a także seminaria i lektoraty. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich astronomii zawarta jest poniżej:

1 Nazwa kierunku studiów Studia doktoranckie astronomii
2 Poziom kształcenia Studia trzeciego stopnia
3 Profil studiów Nie dotyczy
4 Forma prowadzenia studiów Czteroletnie studia stacjonarne
5 Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskany w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.)
6 Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia Obszar: nauki ścisłe
Dziedzina: nauki fizyczne
Dyscyplina: astronomia
7 Wskazanie ogólnych celów kształcenia, przewidywanych możliwości zatrudnienia typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia Studia doktoranckie astronomii przygotowują absolwentów do:
 • prowadzenia badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych w zakresie astronomii lub nauk pokrewnych, samodzielnie lub w zespołach badawczych
 • przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora (ko-promotora, promotora pomocniczego) i uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych, w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).
 • wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego
Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie na stanowiskach dydaktyczno-naukowych lub jako specjaliści, w Polsce lub za granicą, m.in. w:
 • uczelniach
 • instytutach naukowych
 • działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.
Absolwenci są przygotowani do samodzielnego uzupełniania swoich kompetencji zawodowych.
8 Język wykładowy Podstawowym językiem, w którym prowadzonym są studia doktoranckie astronomii, jest język polski, przy czym część zajęć może odbywać się w języku angielskim, a plan studiów konstruowany jest w taki sposób, by umożliwić realizację programu studiów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

Program studiów doktoranckich obowiązujących od roku 2014 oraz szczegółowe warunki zaliczania przedmiotów znajduje się tutaj oraz poniżej.

Oprócz tego doktoranci prowadzą działalność naukową przygotowując pracę doktorską, wyjeżdżają na konferencje naukowe i obserwacje. Do obowiązków doktorantów należy też prowadzenie lub współprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin w ciągu roku akademickiego. Część studiów doktoranckich może być odbyta za granicą. Po ukończeniu Studiów Doktoranckich Astronomii i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału obrony pracy doktorskiej, absolwent otrzymuje stopień doktora nauk fizycznych ze specjalnością astronomia.

Po zakończeniu każdego semestru doktorant zobowiązany jest do przedłożenia kierownikowi SDA sprawozdania z ich przebiegu . Odpowiednie formularze sprawozdania dostępne są w Dziekanacie Wydziału Fizyki i Astronomii.

W czasie studiów doktoranci otrzymują stypendium doktoranckie. Dodatkowo doktoranci mogą starać się o dodatkowe stypendia za wyniki w nauce oraz pomoc materialną w postaci stypendium socjalnego na wyżywienie i na mieszkanie. O przyznaniu stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku decyduje ocena końcowa z egzaminu wstępnego a na wyższych latach - wyniki w nauce za rok poprzedzający.

Szczegółowe informacje na temat studiów doktoranckich, stypendiów praz regulaminy ich przyznawania znajdują się na stronie internetowej Wydziału Fizyki i Astronomii w zakładce Studia/Studia doktoranckie oraz na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem http://www.uni.wroc.pl/studia/studia-doktoranckie.

Absolwenci SDA mogą być zatrudnieni w Instytucie, bądź innym ośrodku astronomicznym w kraju lub za granicą.