Studia I stopnia (licencjackie)

Rozpocznij poznawanie tajemnic Wszechświata, wybierając studia na kierunku astronomia na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr! Dowiesz się na nich, jak zbudowany jest Wszechświat oraz zrozumiesz większość zachodzących w nim zjawisk. Jednocześnie podczas tych studiów zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki, poznasz nowoczesne języki programowania oraz metody statystyczne i numeryczne, które możesz następnie wykorzystać w modelowaniu, analizie i rozwiązywaniu różnych problemów naukowych i praktycznych, z jakimi spotkasz się podczas swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej. Studiowanie astronomii może być realizowane na studiach I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich). Program nauczania studiów I stopnia, oprócz przedmiotów astronomicznych, obejmuje także przedmioty matematyczne oraz fizyczne. Istotną część programu studiów I stopnia astronomii stanowią zajęcia dotyczące algorytmiki, języków i nowoczesnych metod programowania komputerowego. Dodatkowo w naszym obserwatorium uniwersyteckim oferujemy zajęcia obserwacyjne, podczas których studenci uczą się prowadzić samodzielne obserwacje astronomiczne i poznają warsztat pracy współczesnego astronoma na unikatowych w skali światowej instrumentach obserwacyjnych. Studia astronomiczne II stopnia przeznaczone są dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie astronomii. Studia te zawierają rozbudowaną ofertę przedmiotów astronomicznych oraz wykładów specjalistycznych. Absolwenci studiów astronomicznych znajdują pracę w ośrodkach badawczych zajmujących się nowoczesnymi technologiami, w planetariach i centrach upowszechniających naukę, jako nauczyciele fizyki i astronomii lub mogą kontynuować swoją karierę naukową na studiach doktoranckich, a następnie w instytutach badawczych. Dzięki zdobytym umiejętnościom programowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów, absolwenci astronomii mogą także pracować na stanowiskach związanych z programowaniem, obsługą systemów komputerowych. Solidne wykształcenie fizyczne, matematyczne i informatyczne umożliwia pracę związaną z wykorzystaniem matematyki, statystyki matematycznej lub metod numerycznych w firmach zajmujących się np. analizą statystyczną rynków lub specjalizujących się w bankowości i finansach oraz działających w obszarze technologii IT.

Rekrutacja

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów). Po napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu licencjackiego absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia. Studia astronomiczne mogą być kontynuowane na studiach II stopnia (uzupełniających studiach magisterskich), kończących się uzyskaniem stopnia magistra astronomii.

 

NOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA
NA KIERUNKU ASTRONOMIA
(obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku 2015 i później):

Od roku akademickiego 2015/2016 plan studiów I stopnia astronomii zawiera dwa tryby (ścieżki) studiowania: TRYB A i TRYB B. Tryby te różnią się zawartością bloku matematyczno-fizycznego. Tryb A zawiera analizę matematyczną 1-2 oraz pięć kursów dotyczących różnych działów fizyki. Tryb B zawiera matematykę 1-3 oraz podstawy fizyki 1-4. Zakres materiału z zakresu matematyki i fizyki w obu trybach jest podobny, ale tryb A może być przeznaczony dla studentów zorientowanych bardziej teoretycznie. Student w trakcie studiów I stopnia powinien uzyskać 170 punktów ECTS, żeby mógł przystąpić do obrony pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW). Na początku I roku studiów student decyduje, czy realizuje blok Analiza matematyczna 1-3 + Działy fizyki (TRYB-A) czy blok Matematyka 1-3 + Podstawy Fizyki 1-3 (TRYB-B). Wybierając zajęcia danego trybu nie ma możliwości jego zmiany w kolejnych semestrach.

Ponadto studenta obowiązuje zaliczenie:

  • zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin w całym okresie studiów (0 punktów ECTS).
  • języka obcego (angielskiego) na poziomie B2 do końca semestru piątego na zasadach ustalonych wcześniej przez Radę Wydziału; zajęcia te rozpoczynają się od 3. semestru, w sumie 180 godzin i 12 punktów ECTS.

 

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

 

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I STOPNIA ASTRONOMII

PRZEDMIOTY ASTRONOMICZNE: Podstawy astronomii 1, Podstawy astronomii 2, Ćwiczenia obserwacyjne 1, Ćwiczenia obserwacyjne 2, Pracownia astronomiczna, Astrofizyka obserwacyjna 1, Astrofizyka obserwacyjna 2, Astrofizyka układów planetarnych, Budowa i ewolucja gwiazd, Wakacyjna praktyka obserwacyjna, Wstęp do fizyki Słońca, Praktyka heliofizyczna, Teoria atmosfer gwiazdowych, Seminarium licencjackie 1, Seminarium licencjackie 2, Seminarium z astronomii, PRZEDMIOTY MATEMATYCZNE I FIZYCZNE: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Analiza matematyczna 3, Matematyka 1, Matematyka 2, Matematyka 3, Pracownia komputerowa metod matematycznych 1Pracownia komputerowa metod matematycznych 2Wstęp do algebry, Statystyka matematyczna, Metody numeryczne, Metody matematyczne w astronomii, Podstawy fizyki 1, Podstawy fizyki 2, Podstawy fizyki 3, Podstawy fizyki 4, Mechanika, Termodynamika, Elektryczność i magnetyzm, Elementy mech. teor. i STW, Fale, Fizyka atomu, jądra i cząstek, Fizyka kwantowa, PRZEDMIOTY POMOCNICZE: Algorytmy i programowanie , Laboratorium programowania, Wstęp do systemów operacyjnych, Prezentacja wyników naukowych, Bazy danych astronomicznych, Tworzenie stron internetowych, Wprowadzenie do programowania w IDLu, Wprowadzenie do programowania w PythonieHistoria astronomii, Język obcy, Wychowanie fizyczne, Przedmiot humanistyczny, BHP i Ochrona własności intelektualnej.

 

EGZAMIN LICENCJACKI

1. Egzaminem kończącym studia pierwszego stopnia jest egzamin licencjacki.
2. Egzamin  licencjacki,  w  formie  egzaminu  ustnego,  przeprowadza  komisja  egzaminacyjna powołana zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów w UWr.
3. Egzamin rozpoczyna krótka prezentacja pracy licencjackiej podlegająca ocenie.
4. Student odpowiada na pytania zadawane przez członków komisji, przy czym:
a) co najmniej jedno pytanie dotyczy zagadnień specjalistycznych związanych z tematyką pracy licencjackiej,
b) co najmniej dwa pytania, losowane z listy pytań zatwierdzonych przez Radę Wydziału, dotyczą zagadnień astronomii objętych programem kształcenia,
c) liczba pytań nie może przekroczyć pięciu, przy czym komisja egzaminacyjna ma prawo podjęcia dyskusji ze studentem w ramach omawianego zagadnienia, zadając dodatkowe pytania uzupełniające,
d) odpowiedź na każde pytanie oceniana jest przez komisję.

Więcej na temat warunków ukończenia studiów astronomii,  wymagań stawianych pracom dyplomowym i egzaminom dyplomowym można znaleźć tutaj

ZASADY REKRUTACJI