Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Rekrutacja

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Po napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent uzyskuje stopień magistra astronomii.

NOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ASTRONOMII
(obowiązujący dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2015 i później):

Od roku akademickiego 2015/2016 realizowany jest nowy, bardziej elastyczny plan studiów zawierający więcej przedmiotów do wyboru. Student w trakcie studiów II stopnia powinien uzyskać 105 punktów ECTS, żeby mógł przystąpić do egzaminu magisterskiego.

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 (plik PDF). Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW).

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016 obejmuje następujące przedmioty (także załączony jako plik PDF). Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW).

Przedmiot
(sylabus pod linkiem)
Zajęcia w semestrze Egzamin po semestrze Liczba godzin (wykład lub seminarium /ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium) Punkty ECTS
Budowa i ewolucja gwiazd 2 1 1 30 30 5
Fizyka Słońca 1 1 30 30 6
Astronomia galaktyczna 2 2 30 30 5
Astronomia pozagalaktyczna 4 4 30 30 5
Kosmologia 3 3 30 30 5
Astrofizyka wysokich energii 4 4 30 30 5
Praktyczna mechanika kwantowa
2 2 30 30 6
Wykład specjalistyczny 1 (DW)
1 1 30 - 3
Wykład specjalistyczny 2 (DW) 2 2 30 - 3
Wykład specjalistyczny 3 (DW) 3 3 30 - 3
Wykład specjalistyczny 4 (DW) 4 4 30 - 3
Metody redukcji i analizy danych astronomicznych (DW) 2 2 30 30 5
Mechanika nieba (DW) 3 3 30 30 5
Atmosfery gwiazdowe (DW) 3 3 30 30 5
Pulsacje gwiazdowe
3 3 30 30 5
Seminarium z astronomii 1 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Pracownia fotometrii CCD 1 ZAL NA OCENĘ
- 45 4
Pracownia spektroskopii 2 ZAL NA OCENĘ
- 45 4
Highlights of Modern Physics and Astronomy (sem.)
2 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Fizyka statystyczna (DW) 2 2 30 30 6
Elektrodynamika klasyczna (DW) 1 1 30 30 5
Pracownia IDL (DW) 1 ZAL NA OCENĘ
- 45 3
Pracownia magisterka 1 3 ZAL NA OCENĘ
- 150 5
Pracownia magisterska 2 4 ZAL NA OCENĘ
- 150 5
Seminarium magisterskie 1 3 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Seminarium magisterskie 2 4 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Język obcy 1 1 - 60 4
Przedmiot humanistyczny 3 EGZ/ZAL - 60 4
Wychowanie fizyczne 3 ZAL NA OCENĘ
- 30 1
EGZAMIN MAGISTERSKI:
Egzamin magisterski   4 - - 15
WYKŁADY SPECJALISTYCZNE (DO WYBORU):
Metody statystyczne w astronomii (DW)     30 - 5
Atmosfera Słońca (DW)     30 - 5
Gwiazdy podwójne (DW)     30 - 5
Koronalne wyrzuty materii (DW)     30 - 5
Słoneczna spektroskopia rentgenowska (DW)     30 - 5
Astrobiologia (DW)     30 - 5
Gromady kuliste (DW)     30 - 5
Rozbłyski słoneczne (DW)     30 - 5
Radioastronomia (DW)     30 - 5
Związki Ziemia-Słońce (DW)     30 - 5
Gwiazdy zmienne (DW)     30 - 5

Podczas studiów magisterskich studenta obowiązuje zaliczenie języka obcego (angielskiego) na poziomie B2+. Zajęcia te w wymiarze 60 godzin i 4 punkty ECTS trwają jeden semestr. Student musi zaliczyć dwa wykłady specjalistyczne.

Szczegółowy program studiów magisterskich:

dla osób rozpoczynających naukę w roku 2015: tutaj (plik PDF),
dla osób rozpoczynających naukę w roku 2014: tutaj (j/w).

 

ZASADY PRZYJĘĆ (REKRUTACJA 2018)

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z fizyki, matematyki i astronomii na poziomie licencjackich studiów astronomii. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia astronomii oraz absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia fizyki lub fizyki technicznej, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów.  

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z fizyki, matematyki i astronomii na poziomie studiów licencjackich astronomii. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. 

Szczegółowy zakres obowiązującej wiedzy określa lista zagadnień. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 10. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 6 punktów.

 

Studia I stopnia (licencjackie)

Rekrutacja

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów). Po napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu licencjackiego absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia. Studia astronomiczne mogą być kontynuowane na studiach II stopnia (uzupełniających studiach magisterskich), kończących się uzyskaniem stopnia magistra astronomii.

 

NOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA
NA KIERUNKU ASTRONOMIA
(obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku 2015 i później):

Od roku akademickiego 2015/2016 plan studiów I stopnia astronomii zawiera dwa tryby (ścieżki) studiowania: TRYB A i TRYB B. Tryby te różnią się zawartością bloku matematyczno-fizycznego. Tryb A zawiera analizę matematyczną 1-2 oraz pięć kursów dotyczących różnych działów fizyki. Tryb B zawiera matematykę 1-3 oraz podstawy fizyki 1-4. Zakres materiału z zakresu matematyki i fizyki w obu trybach jest podobny, ale tryb A może być przeznaczony dla studentów zorientowanych bardziej teoretycznie. Student w trakcie studiów I stopnia powinien uzyskać 170 punktów ECTS, żeby mógł przystąpić do obrony pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW). Na początku I roku studiów student decyduje, czy realizuje blok Analiza matematyczna 1-3 + Działy fizyki (TRYB-A) czy blok Matematyka 1-3 + Podstawy Fizyki 1-3 (TRYB-B). Wybierając zajęcia danego trybu nie ma możliwości jego zmiany w kolejnych semestrach.

Ponadto studenta obowiązuje zaliczenie:

  • zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin w całym okresie studiów (w sumie 1 punkt ECTS).
  • języka obcego (angielskiego) na poziomie B2 do końca semestru piątego na zasadach ustalonych wcześniej przez Radę Wydziału;

zajęcia te rozpoczynają się od 3. semestru, w sumie 180 godzin i 12 punktów ECTS.

 

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016  (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B).

 

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH i STOPNIA ASTRONOMII

PRZEDMIOTY ASTRONOMICZNE: Podstawy astronomii 1, Podstawy astronomii 2, Ćwiczenia obserwacyjne 1, Ćwiczenia obserwacyjne 2, Pracownia astronomiczna, Astrofizyka obserwacyjna 1, Astrofizyka obserwacyjna 2, Astrofizyka układów planetarnych, Budowa i ewolucja gwiazd, Wakacyjna praktyka obserwacyjna, Wstęp do fizyki Słońca, Praktyka heliofizyczna, Teoria atmosfer gwiazdowych, Seminarium licencjackie 1, Seminarium licencjackie 2, PRZEDMIOTY MATEMATYCZNE I FIZYCZNE: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Analiza matematyczna 3, Matematyka 1, Matematyka 2, Matematyka 3, Wstęp do algebry, Statystyka matematyczna, Metody numeryczne, Metody matematyczne w astronomii, Podstawy fizyki 1, Podstawy fizyki 2, Podstawy fizyki 3, Podstawy fizyki 4, Mechanika, Termodynamika, Elektryczność i magnetyzm, Elementy mech. teor. i STW, Fale, Fizyka atomu, jądra i cząstek, Fizyka kwantowa, PRZEDMIOTY POMOCNICZE: Algorytmy i programowanie , Laboratorium programowania, Wstęp do systemów operacyjnych, Prezentacja wyników naukowych, Bazy danych astronomicznych, Tworzenie stron internetowych, Historia astronomii, Język obcy, Wychowanie fizyczne, Przedmiot humanistyczny, BHP i ochrona własności intelektualnej.

 

 

STARY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA
NA KIERUNKU ASTRONOMIA
(obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku 2013 i 2014):

Przedmiot
(sylabus pod linkiem)
Oznaczenie Warunek dopuszczenia Liczba godzin (wykład lub seminarium /ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium) Semestr Egzamin Punkty ECTS
PRZEDMIOTY ASTRONOMICZNE:
Podstawy astronomii 1 PAS1 - 30 30 1 TAK 5
Podstawy astronomii 2 PAS2 - 30 30 2 TAK 4
Ćwiczenia obserwacyjne 1 COB1 - - 15 2 - 2
Ćwiczenia obserwacyjne 2 COB2 - - 15 3 - 2
Pracownia astronomiczna PRA - - 30 2 - 3
Astrofizyka obserwacyjna 1 AOB1 - 30 30 3 TAK 4
Astrofizyka obserwacyjna 2 AOB2 AOB1 30 30 3 TAK 4
Astrofizyka układów planetarnych AUP PAS 30 15 5 TAK 4
Budowa i ewolucja gwiazd BEG - 30 30 5 TAK 5
Wakacyjna praktyka obserwacyjna WPO AOB1 - 120 4 - 4
Wstęp do fizyki Słońca WFS - 30 30 5 TAK 5
Praktyka heliofizyczna (DW) PHE - - 24 6 - 1
Teoria atmosfer gwiazdowych TAG - 30 30 6 TAK 5
Seminarium z astronomii (DW) SEM - 30 - 5 - 2
Seminarium licencjackie 1 SEM1 zal. 2 sem. 15 - 5 - 2
Seminarium licencjackie 2 SEM2 zal. 2 sem. 15 - 6 - 2
PRZEDMIOTY MATEMATYCZNE I FIZYCZNE:
Analiza matematyczna 1 (DW) AMA1 - 45 45 1 TAK 10
Analiza matematyczna 2 (DW) AMA2 AMA1 60 45 2 TAK 10
Analiza matematyczna 3 (DW) AMA3 AMA2 45 30 3 TAK 8
Matematyka 1 (DW) MAT1 - 45 45 1 TAK 10
Matematyka 2 (DW) MAT2 AMA1 60 45 2 TAK 10
Matematyka 3 (DW) MAT3 AMA2 45 30 3 TAK 8
Wstęp do algebry ALG - 30 30 1 TAK 6
Statystyka matematyczna SMA AMA1/MAT1 45 45 4 TAK 5
Metody numeryczne MNU AMA1/MAT1 30 45 5 TAK 5
Metody matematyczne w astronomii MNA - - 45 6 - 3
Podstawy fizyki 1 (DW) PF1 - 60 75 1 TAK 10
Podstawy fizyki 2 (DW) PF2 - 60 60 2 TAK 8
Podstawy fizyki 3 DW) PF3 - 60 60 3 TAK 8
Podstawy fizyki 4 (DW) PF4 - 45 30 4 TAK 6
Mechanika (DW) MEC - 60 75 1 TAK 10
Termodynamika (DW) TER - 30 30 2 TAK 4
Elektryczność i magnetyzm (DW) EIM - 60 60 3 TAK 8
Elementy mech. teor. i STW (DW) EMT - 30 30 3 TAK 5
Fale (DW) FAL - 45 30 4 TAK 5
Fizyka atomu, jądra i cząstek (DW) FAT - 30 30 5 TAK 5
Fizyka kwantowa FKW - 30 30 4 TAK 5
PRZEDMIOTY POMOCNICZE:
Algorytmy i programowanie APR - 30 30 3 - 4
Laboratorium programowania LPR APR - 60 4 - 4
Wstęp do systemów operacyjnych WSO - - 30 2 - 2
Prezentacja wyników naukowych (DW) PWN - - 30 5 - 2
Bazy danych astronomicznych (DW) BDA - - 30 5 - 2
Tworzenie stron internetowych (DW) TSI - - 30 6 - 2
Język obcy JO - - 180 3,4,5 - 12
Wychowanie fizyczne JO - - 30 5 - 1
Przedmiot humanistyczny (DW) PHU - 30 30 6 - 3
BHP i ochrona własności intelektualnej BOW - 15 15 6 - 1
EGZAMIN LICENCJACKI:
Egzamin licencjacki ELI - - - 6 TAK 10

Przedmioty pokazane na niebieskim i zielonym tle są zajęciami do wyboru (DW). Na początku I roku studiów student decyduje, czy realizuje blok Analiza matematyczna 1-3 czy blok Matematyka 1-3. To samo dotyczy bloku Podstaw fizyki 1-4 i bloku [Mechanika, Termodynamika, ..... , Fizyka atomu, jąder i cząstek]. Wybierając zajęcia danego bloku z matematyki i fizyki nie ma możliwości zmiany tego bloku w kolejnych semestrach.

Ponadto studenta obowiązuje zaliczenie:

  • zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin w całym okresie studiów (w sumie 1 punkt ECTS).
  • języka obcego (angielskiego) na poziomie B2 do końca semestru piątego na zasadach ustalonych wcześniej przez Radę Wydziału; zajęcia te rozpoczynają się od 3. semestru, w sumie 180 godzin i 12 punktów ECTS.

Szczegółowy program studiów licencjackich:

Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2012: tutaj (plik PDF)
Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2013: tutaj (j/w)
Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2014: tutaj (j/w)
Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2015: TRYB-A i TRYB-B (j/w).

LISTA ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO

Lista zagadnień do egzaminu licencjackiego obejmuje pięć grup tematycznych (Astronomia obserwacyjna, Budowa wnętrz gwiazdowych i ewolucja gwiazd, Budowa atmosfer gwiazdowych, Fizyka układów gwiazdowych, planetarnych i galaktyk, Heliofizyka). Podczas egzaminu licencjackiego student dostanie pytanie z każdej z pięciu grup tematycznych. Lista zagadnień znajduje się tutaj.

ZASADY REKRUTACJI (2018)

NOWA MATURA:

  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
  • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
  • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
  • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
  • Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 30 punktów.
  Przedmiot Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego
Przedmiot podstawowy Fizyka 0,5 1,5
Przedmiot podstawowy Matematyka 0,5 1,5
Przedmiot dodatkowy (do wyboru) Chemia, Informatyka 0,25 0,5
Język nowożytny (pisemny) dowolny 0,2 0,4STARA MATURA:

Kandydaci ze ,,starą maturą” przystępują do egzaminu. Egzamin będzie miał formę rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres egzaminu obejmuje zagadnienia, których lista znajduje się tutaj.

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ:

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie liczby uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

Bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani będą laureaci i finaliści następujących olimpiad centralnych:

Olimpiada Astronomiczna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Matematyczna

Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.