Konkurs na stanowisko adiunkta w ZAiAK

Dziekan Wydziału Fizyki I Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Klasycznej Instytutu Astronomicznego Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Termin zgłoszeń upływa 21 maja 2018 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w Statucie UWr.

Wymagania:

 1. Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.
 2. Doświadczenie w pracy naukowej, w szczególności w prowadzeniu obserwacji astronomicznych, redukcji i analizie danych lub modelowaniu. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w astronomii gwiazdowej (zwłaszcza gwiazd pulsujących i układów gwiazdowych), w tym należących do innych galaktyk. Doświadczenie to powinno być udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach oraz wystąpieniami konferencyjnymi.
 3. Biegłość w programowaniu informatycznym, użytecznym w analizie danych i/lub modelowaniu.
 4. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami.
 5. Doświadczenie w akademickiej działalności organizacyjnej i popularyzacji nauki.
 6. Znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i w piśmie.

Kandydaci/ Kandydatki powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz osiągnięć organizacyjnych i popularyzatorskich.
 5. Wykaz publikacji naukowych.
 6. Wykaz wystąpień konferencyjnych.
 7. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 8. Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego.
 9. Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.
 10. Inne dokumenty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych.

Wymagane dokumenty powinny zostać dostarczone do Sekretariatu Instytutu Astronomicznego (51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, w godz. 09:00 – 15:00).

Termin składania dokumentów – do dnia 21 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 6 czerwca 2018 r.

Zatrudnienie – od 1 października 2018 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZHiFK nr 2

Dziekan Wydziału Fizyki I Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Heliofizyki I Fizyki Kosmicznej Instytutu Astronomicznego Wydziału Fizyki I Astronomii UWr. Termin zgłoszeń upływa 21 maja 2018 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w Statucie UWr.

Wymagania:

 1. Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.
 2. Doświadczenie w pracy naukowej związanej z badaniem przejawów aktywności magnetycznej Słońca udokumento-wane publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych oraz wystąpieniami konferencyjnymi.
 3. Biegłość w programowaniu komputerów oraz doświadczenie w posługiwaniu się programami do przetwarzania i modelowania danych heliofizycznych.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu profesjonalnych obserwacji heliofizycznych teleskopami naziemnymi.
 5. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami.
 6. Doświadczenie w akademickiej działalności organizacyjnej.
 7. Doświadczenie w popularyzacji nauki.
 8. Znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i w piśmie.

Kandydaci/ Kandydatki powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 5. Wykaz publikacji naukowych.
 6. Wykaz wystąpień konferencyjnych.
 7. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 8. Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego.
 9. Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.
 10. Inne dokumenty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych.

Wymagane dokumenty powinny zostać dostarczone do Sekretariatu Instytutu Astronomicznego (51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, w godz. 09:00 – 15:00).

Termin składania dokumentów – do dnia 21 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 6 czerwca 2018 r.

Zatrudnienie od 1 października 2018 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).