Pracownia Astronomiczna


uwagi ogólne

osoba prowadząca: dr Sylwester Kołomański

termin: wtorki, godzina 8:30

konsultacje: wtorki 10:00-11:00, środy 16:30-17:30 lub, po wcześniejszym umówieniu się mejlowo, inny termin.

warunki otrzymania zaliczenia:

 1. udział w zajęciach - poprawne przeprowadzenie analizy danych i przedstawienie wyników w formie sprawozdania dla wszystkich zadań.
 2. obecność na zajęciach - w semestrze dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Każda kolejna nieobecność musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Osoby mające więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione będą musiały je odpracować w sposób uzgodniony z prowadzącym zajęcia. W przypadku dużej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych decyzję o możliwości uzyskania zaliczenia podejmie zastępca dyr. do spraw dydaktycznych.

opisy zadań (część heliofizyczna)

 1. zad.1 - Wyznaczanie paramtrów orbity Ziemi na podstawie obserwacji Słońca
 2. zad.2 - Wyznaczanie okresu rotacji Słońca
 3. zad.3 - Badanie kinematyki koronalnego wyrzutu masy

dane do zadania 2

ocena sprawozdań i ocena końcowa

składanie i poprawa sprawozdań

wytyczne do przygotowania sprawozdań

uwagi ogólne

formatowanie sprawozdania

układ sprawozdania

Sprawozdanie musi zawierać następujące elementy ułożone w wymienionej kolejności i omówionej poniżej formie: strona tytułowa (zawierająca tytuł ćwiczenia oraz imię i nazwisko studenta wykonującego ćwiczenie), cel ćwiczenia, wstęp (wstęp teoretyczny/wprowadzenie), opis zadania, wyniki, dyskusja, podsumowanie, wnioski, bibliografia.

 1. Cel ćwiczenia. W tej części w kilku zdaniach wyjaśniamy, co robimy i co zamierzamy osiągnąć. Rozdział ten należy traktować jako uszczegółowienie, rozwinięcie tematu ćwiczenia.
 2. Wstęp. Tu zawieramy krótkie, ale wyczerpujące wprowadzenie do tematu ćwiczenia. Podaje ono istotnie informacje o zjawiskach, pojęciach czy obiektach podlegających badaniu w danym ćwiczeniu.
 3. Opis zadania. Tutaj piszemy, co i w jaki sposób zostało zrobione: jakie mieliśmy dane, jakich narzędzi do ich analizy użyliśmy.
 4. Analiza danych i wyniki. W tej części przedstawiamy opis analizy danych. Prezentujemy wyniki uzyskane na poszczególnych etapach tej analizy oraz wyniki końcowe wraz z niepewnościami pomiarowymi. Tu należy zawrzeć:
 5. Dyskusja i wnioski. W tej części przeprowadzamy dyskusję uzyskanych wyników, ocenę ich wiarygodności oraz porównanie ich z przewidywaniami teoretycznymi czy dostępnymi danymi z literatury. Wyciągamy wnioski na podstawie uzyskanych wyników i ich porównania z innymi źródłami. Zwięźle podsumowujemy całość przeprowadzonej analizy.
 6. Bibliografia. Tutaj znajdują się ponumerowane adresy wszystkich cytowanych źródeł (papierowych, internetowych) w podanej poniżej formie. Kolejność i numeracja cytowanych źródeł jest zgodna z ich kolejnością i numeracją w tekście. Wykaz cytowanych źródeł może być pisany czcionką o rozmiarze 10.
    
     [1] Karpowicz M, Rudnicki K., Zadania z astronomii ogólnej, Warszawa 1960, s. 104. 
     [2] Mazur M. Atlas nieba, Warszawa 1963, s. 26.
     [3] Kopernik M., Sfera gwiazd stałych, Urania - Postępy Astronomii 2014, nr 1, s. 10 
     [4] http://exoplanet.eu/
     [5] Heweliusz J., Planety skaliste, https://www.pulskosmosu.pl/2017/06/30/planety-skaliste
     

materiały pomocnicze do zajęć